Följ Kommuninvest

​Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2019: Ökad efterfrågan på finansiering bidrar till stark tillväxt för Kommuninvest

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2020 16:00 CET

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Kommuninvests utlåning ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar. Bruttosoliditetsgraden var 1,58 (1,75) procent.

2019 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Enligt Kommuninvests bedömning ökade sektorns upplåning under 2019 med 10 (6) procent till 721 (656) miljarder kronor, motsvarande 14,4 (13,4) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 406 511,1 (353 946,1) mnkr[1]. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en uppskattad marknadsandel om 56 (54) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Rörelseresultatet uppgick till 392,1 (752,5) mnkr, där minskningen förklaras dels av en lägre marginal i utlåningen, i enlighet med stämmobeslut bland Kommuninvests medlemmarna, dels av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 586,0 (588,1) mnkr.

Balansomslutningen var 471 320,7 (417 202,1) mnkr och räntenettot 827,5 (885,5) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 126,8 (188,4) procent.

EU har den 7 juni 2019 i sin officiella tidning publicerat det slutgiltiga lagstiftningspaket där bruttosoliditetskravet har fastställts till 3 procent av de totala exponeringarna. De nya reglerna träder i kraft från och med 28 juni 2021. Beräknad enligt kapitalkravsförordningen CRR var Kommuninvests bruttosoliditetsgrad 1,58 (1,75) procent. Beräknad enligt regleringens särskilda villkor för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), där all utlåning till Kommuninvests medlemmar och deras bolag kan exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick bruttosoliditetsgraden till 12,29 (11,30) procent.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner och 12 (11) regioner. Nya medlemmar under året var Region Blekinge och Ekerö kommun.

Kommentar från VD Tomas Werngren

- De ekonomiska utsikterna för kommunsektorn försvagades under året. Samtidigt står sig sektorns balansrökning stark, kanske starkare än någonsin tidigare. Svagare resultat i kombination med stora investeringar pekar mot en fortsatt ökad låneskuld.             

-Utlåningstillväxten är det yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest fungerar, och att kommuner och regioner tillsammans kan erhålla bättre och mer effektiv upplåning än var och en för sig.

Bokslutskommunikén i sin helhet kan laddas ner som bilaga till denna release.

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2020 kl 16:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–31 december 2018). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Nominellt belopp. Det redovisade värdet av utlåningen, inklusive marknadsvärdeskomponent och upplupen ränta, uppgick till 408 218,1 (355 710,0) mnkr.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.