​Kommuninvest förbättrar sitt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:44 CET

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

- Investerare ställer allt högre krav på emittenter relaterade till ESG-faktorer, och kraven ökar. Vi är nöjda med denna externa bedömning som synliggör Kommuninvests låga ESG-exponering och goda hållbarhetsledning. Den bekräftar också de betyg som erhållits från andra ledande ESG-bedömare.

Kommuninvests roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn. Kommuninvest är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, där upplånade medel öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Kommuninvest har granskats enligt Sustainalytics nya metoder för riskbedömning av ESG-faktorer (ESG Risk Rating), som i större utsträckning än den tidigare metoden (ESG Rating[1]), syftar till att fånga upp finansiella väsentlighetsaspekter, dvs. i vilken utsträckning värdet på ett företag påverkas av väsentliga ESG-frågor. Riskbedömningen grupperas i fem kategorier, från ”Negligible” (0-10 poäng) till ”Severe” (>40 poäng).

Kommuninvests erhållna ESG-betyg motsvarade placering 12 bland 74 utvecklingsbanker och placering 12 bland 943 utvärderade banker. Mindre än 18 procent av utvecklingsbankerna och 2 procent av bankerna anses ha en försumbar risk för väsentlig finansiell påverkan kopplat till ESG-faktorer.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: +46 (0)70-607 38 34 christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer, tel: +46 (0)70-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Kommuninvests tidigare ESG Rating från Sustainalytics var 51 på en skala från 0-100, med en placering i kategorin ”Average”.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Läs vidare »

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 10:32 CET

Trollhättans Stad blir en av de första kommunerna i Sverige att erhålla grön finansiering för ett miljösaneringsprojekt. De inledande marksaneringsarbetena för den nya stadsdelen Vårvik finansieras med 123 mnkr i Gröna lån från Kommuninvest. När allt är klart år 2030-2032 har 1 600 till 1 800 lägenheter byggts, tillsammans med verksamhetslokaler, förskola och annan kommunal service.tad

​Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 15:00 CET

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har publicerat sin upplåningsprognos för 2020. Kommuninvest bedömer att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, uppgår till 140 – 160 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen och en bedömning av likviditetsreservens storlek och finansiering vid utgången av året.

Detta är mer än för innevarande år där ett utfall om cirka 135 miljarder kronor förväntas. Ökningen består främst i att volymen förfallande lån på både skuld- och tillgångssida är högre under 2020. Kommuninvest förväntar sig att utlåningstillväxten för 2020 är i linje med 2019.

Upplåningar kommer i huvudsak göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader svenska kronor, US-dollar och euro och en mindre del kommer att vara grön upplåning.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.


Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51,  e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest förväntar sig att låna upp mellan 140 och 160 miljarder i långfristig finansiering under 2020. Det visar den senaste upplåningsprognosen. Ökningen är främst kopplad till volymen förfall lån och upplåningar, utlåningstillväxten på lån förväntas vara i linje med 2019. Mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor finansieras via Kommuninvest.

Läs vidare »

​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 09:00 CET

Sedan introduktionen för drygt fyra år sedan har Kommuninvest beviljat 60 miljarder kronor i Gröna lån, avseende 325 miljö- och klimatinriktade investeringsprojekt i 134 kommuner och regioner. 14 kommuner och regioner har beviljats gröna lån för över 1 miljard kronor vardera. Flest finansierade projekt har Kalmar och Skövde och störst beviljad grön lånevolym har Region Sörmland.

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 17:00 CET

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, delar på 2019 års Axelpris. Priset är instiftat av Kommuninvest och Public Partner för att lyfta fram människor som i sin gärning bidrar till att trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

​Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 07:30 CET

Kommuninvest, svenska kommuners samverkansorgan för finansiering, har fått en ny medlem. Ekerö kommun har invalts som medlem 290 i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed är totalt 290 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest, motsvarande 96 procent av kommunerna och 94 procent av alla kommuner och regioner. 278 kommuner och 12 regioner ingår i samverkan. 

Kommentar från Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun:

- Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och står inför en period om minst 5–10 år med stora investeringar. Den kommande investeringsvolymen, i bostäder och verksamhetslokaler m.m., kommer inte enbart att kunna finansieras med interna medel. När vi tar upp externa lån har vi ett ansvar inför skattebetalarna att erhålla bästa möjliga lånevillkor.

- Vårt medlemskap i Kommuninvest återspeglar främst en vilja till ökad konkurrensutsättning vid upptagande av lån. Jag har god erfarenhet av Kommuninvest från min tid som kommundirektör i Gnesta, de har konkurrenskraftiga villkor och besitter god kompetens avseende finansiering av kommunala verksamheter. Det känns tryggt att kunna ha Kommuninvest som samarbetspartner.

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ulf Bengtsson, Direktör Kommuninvest ekonomisk förening, tel: 070-340 39 83

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ekerö kommun har valts in som medlem i Kommuninvest. 278 av Sveriges 290 medlemmar, eller 96 procent av det totala antalet, är därmed medlemmar i Kommuninvest. Enligt kommundirektören blir Ekerö medlem för att kunna erhålla bästa möjliga lånevillkor för den externfinansiering som kommande års ökade investeringsvolym kräver.

Läs vidare »

​Kommuninvest emitterar största gröna obligationen hittills från nordisk SSA-aktör

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 11:00 CET

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies) och bekräftade Kommuninvests position som största svenska emittent av gröna obligationer.

Den nya obligationen förfaller 24 april 2023 och emitterades till en ränta motsvarande 1,625 procents avkastning, 11räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 9,55 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset i obligationen var stort och orderboken uppgick till ca 2,2 miljarder dollar. Kommuninvest valde att emittera 1 miljard dollar och istället dra ner spreaden mot swapräntan med tre räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Kommunsektorn fortsätter investera kraftfullt i klimatsmart infrastruktur och bidrar därmed till Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi är glada över att den snabba tillväxten för Gröna lån gör att vi kan emittera en sådan stor grön obligation och att den får en prissättning som stödjer våra medlemmars mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltningen på Kommuninvest:

- Kommuninvest är stolta över att vara en ledande låntagare av gröna obligationer i Norden. Vi är mycket nöjda över att se så stort deltagande från investerare världen över, vilket bidrog till att detta blev den största gröna SSA-obligationen hittills från en nordisk låntagare.

Efter emissionen har Kommuninvest tretton utestående benchmarkobligationer i USD varav två är gröna, med förfall årligen mellan 2019 och 2023. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 152 miljarder kronor (15,6 miljarder USD).

Den 30 oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 120–140 miljarder kronor. Med aktuell USD-emission har totalt 130 miljarder kronor hittills lånats upp. Ytterligare information om transaktionen ges i bifogade Press Points (på engelska).

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef för Skuldförvaltning, tel 070-586 78 51, e-mail: Tobias.Landstrom@Kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior förvaltare, tel: 010-470 88 62, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies). Kommuninvests portfölj av Gröna lån avser totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner.

Läs vidare »

Umeå Universitetssjukhus erhåller Gröna lån för klimatsmart psykiatribyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 08:49 CET

Med målet att bli en ledande klimatregion genomför Region Västerbotten omfattande byggnationer på Umeå Universitetssjukhus. I den nya byggnad 28 ska all psykiatrisk vård inom regionen samlas. Tack vare en omfattande satsning på förnybar el- och värmeproduktion samt kyla kommer byggnadens energiprestanda att understiga 35 kWh per kvm och spara utsläpp motsvarande 1100 ton CO2-ekvivalenter.

​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 08:34 CEST

Den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn, visar Kommuninvests årliga rapport ”Den kommunala låneskulden”. Kommuninvests bedömning är att skuldsättningen fortsätter att öka också under kommande år och att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Sammantaget ökade kommunernas och regionernas skuldsättning med 52 miljarder kronor under 2018 och uppgick till 656 miljarder kronor, vilket motsvarar 13,7 procent av Sveriges BNP. Den huvudsakliga drivkraften bakom skuldökningen är fortsatt ökande investeringar till följd av en stark befolkningstillväxt, ökande inflyttning till städerna och omfattande renoveringsbehov av fastigheter byggda i slutet av 1960-talet och början av 70-talet.

Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar ökade 2018 med 11 procent och uppgick till 183,7 miljarder kronor.

Kommuninvests rapport visar också på ökade investeringsbehov på grund av demografiska förändringar. En växande andel äldre och yngre ökar efterfrågan på välfärdstjänster, vilket medför investeringsbehov i framför allt verksamhetsfastigheter. De sammantagna investeringarna i kommunsektorn uppgick till 183,7miljarder kronor under 2018, en ökning med 18,5 miljarder jämfört med året innan.

– Givet den demografiska utvecklingen är det naturligt att investeringar och låneskuld ökar men kommunerna behöver jobba med sina finansiella mål för att kunna leva upp till god ekonomisk hushållning och växa i balans, säger Tomas Werngren, Kommuninvests VD.

Kommuninvest bedömer att låneskulden kommer att fortsätta att öka de kommande åren som en konsekvens av den försämrade ekonomin i kombination med nödvändiga investeringar. Kommuninvests forskningsansvariga Emelie Värja menar att prioriteringar mellan olika investeringar kommer att bli allt viktigare för att kommunerna ska upprätthålla balans i ekonomin.

– Min bedömning är att kommunerna klarar av en begränsad period med lägre självfinansieringsgrad och ökad låneskuld så länge intäkterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna, vilket kommer bli en utmaning, och prioritering mellan olika investeringar blir allt viktigare, säger Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning nedan. 

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se, tel: 0708-86 94 76

Emelie Värja, Forskningsansvarig, emelie.varja@kommuninvest.se, tel: 0730-78 06 35

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Den kommunala låneskulden ökade till 656 miljarder kronor under 2018, som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn. Det visar en rapport från Kommuninvest, som bedömer att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans. Sammantaget motsvarar kommunsektorns skuldsättning 13,7 procent av BNP.

Läs vidare »

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över ett år). Prognosen är oförändrat 120–140 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om ett utfall i den högre del av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Fram till sista september hade Kommuninvest lånat upp motsvarande 105 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Kommuninvest har vidare beslutat att även inkludera benchmarkobligationer i EUR som en strategisk upplåningsmarknad. Tidpunkten för detta kommer att bero på marknadsförhållanden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

För mer information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har uppdaterat sin upplåningsprognos för 2019, avseende långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 120-140 miljarder kronor, dock med förväntan på utfall i högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av en starkare marknadsposition, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar i svenska kommuner och regioner.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar