Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 11:00 CEST

2019 blev ett bra år för Kommuninvests gröna obligationer. Enligt den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report, December 2019, som presenteras idag, bidrog 329 gröna investeringar sammantaget till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 416 000 bilar.

GPIF och Kommuninvest gör gemensam satsning på gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:00 CET

Government Pension Investment Fund (GPIF), den japanska pensionsförvaltaren, och Kommuninvest har nyligen ingått ett partnerskap för att främja och utveckla en hållbar kapitalmarknad genom gröna obligationer samt öka användandet av ESG-kriterier i hanteringen av räntebärande investeringar.

Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 16:45 CET

Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nu vidtas ytterligare åtgärder. Kommuninvest har full kapacitet att driva sin verksamhet, med tillgänlighet och stabilitet, även i den extraordinära situation som nu uppstått.

Kommuninvest inför nytt emissionsförfarande

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 08:30 CET

Kommuninvest inför ett nytt emissionsförfarande.

Kommuninvest initierar en serie investerarsamtal om grön EUR-upplåning

Nyheter   •   Feb 19, 2020 15:30 CET

Efter sitt beslut i oktober om att ​addera EUR som strategisk valuta har Kommuninvest nu uppdragit åt Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, J.P. Morgan och Swedbank att med start den 25 februari genomföra en serie investerarsamtal. Syftet är att diskutera Kommuninvests nya strategiska program för upplåning i EUR och gröna obligationer.

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 10:00 CET

Tio nordiska offentlig emittenter av gröna obligationer har uppdaterat sin vägledning för effektrapportering. På grund av en förändrad utsläppsfaktor för el kommer de nordiska emittenterna framgent rapportera mindre koldioxidpåverkan från många av sina finansierade gröna investeringar. Vägledningen innehåller också rekommendationer avseende EU:s gröna obligationsstandard och taxonomi.o

​Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2019: Ökad efterfrågan på finansiering bidrar till stark tillväxt för Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 16:00 CET

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Kommuninvests utlåning ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar. Bruttosoliditetsgraden var 1,58 (1,75) procent.

2019 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Enligt Kommuninvests bedömning ökade sektorns upplåning under 2019 med 10 (6) procent till 721 (656) miljarder kronor, motsvarande 14,4 (13,4) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 406 511,1 (353 946,1) mnkr[1]. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en uppskattad marknadsandel om 56 (54) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Rörelseresultatet uppgick till 392,1 (752,5) mnkr, där minskningen förklaras dels av en lägre marginal i utlåningen, i enlighet med stämmobeslut bland Kommuninvests medlemmarna, dels av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 586,0 (588,1) mnkr.

Balansomslutningen var 471 320,7 (417 202,1) mnkr och räntenettot 827,5 (885,5) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 126,8 (188,4) procent.

EU har den 7 juni 2019 i sin officiella tidning publicerat det slutgiltiga lagstiftningspaket där bruttosoliditetskravet har fastställts till 3 procent av de totala exponeringarna. De nya reglerna träder i kraft från och med 28 juni 2021. Beräknad enligt kapitalkravsförordningen CRR var Kommuninvests bruttosoliditetsgrad 1,58 (1,75) procent. Beräknad enligt regleringens särskilda villkor för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), där all utlåning till Kommuninvests medlemmar och deras bolag kan exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick bruttosoliditetsgraden till 12,29 (11,30) procent.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner och 12 (11) regioner. Nya medlemmar under året var Region Blekinge och Ekerö kommun.

Kommentar från VD Tomas Werngren

- De ekonomiska utsikterna för kommunsektorn försvagades under året. Samtidigt står sig sektorns balansrökning stark, kanske starkare än någonsin tidigare. Svagare resultat i kombination med stora investeringar pekar mot en fortsatt ökad låneskuld.             

-Utlåningstillväxten är det yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest fungerar, och att kommuner och regioner tillsammans kan erhålla bättre och mer effektiv upplåning än var och en för sig.

Bokslutskommunikén i sin helhet kan laddas ner som bilaga till denna release.

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2020 kl 16:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–31 december 2018). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Nominellt belopp. Det redovisade värdet av utlåningen, inklusive marknadsvärdeskomponent och upplupen ränta, uppgick till 408 218,1 (355 710,0) mnkr.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Utlåningen ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar.

Läs vidare »

Kommuninvest ger ut 6-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 08:00 CET

Kommuninvests senaste obligation i svenska kronor mötte god efterfrågan och emissionen stängdes efter en minut vid 3 miljarder kronor emitterat. Efter emissionen har Kommuninvest tio utestående obligationer i det svenska obligationsprogrammet, med förfall årligen mellan 2020 och 2026. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till cirka 234 miljarder kronor.

​Kommuninvest lanserar ny 6-årig obligation i sitt svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 15:05 CET

Kommuninvest avser, givet marknadsförutsättningar, att inom kort emittera en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet. Obligationen, benämnd K2602, får förfall den 4 februari 2026. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och en stor andel av upplåningen kommer från det svenska benchmarkprogrammet. Total utestående volym i detta program är cirka 231 miljarder kronor i nio obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och flexibilitet mot investerares efterfrågan, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i den svenska kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader skapas förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2020 är 140–160 miljarder kronor.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest avser inom kort ge ut en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet, med förfall i februari 2026. En stor del av Kommuninvests upplåning kommer från detta program, där totalt 231 mdkr f.n. är utestående i nio obligationer. Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, förväntar sig att låna upp totalt 140–160 miljarder kronor under 2019.

Läs vidare »

​Kommuninvest förbättrar sitt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:44 CET

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

- Investerare ställer allt högre krav på emittenter relaterade till ESG-faktorer, och kraven ökar. Vi är nöjda med denna externa bedömning som synliggör Kommuninvests låga ESG-exponering och goda hållbarhetsledning. Den bekräftar också de betyg som erhållits från andra ledande ESG-bedömare.

Kommuninvests roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn. Kommuninvest är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, där upplånade medel öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Kommuninvest har granskats enligt Sustainalytics nya metoder för riskbedömning av ESG-faktorer (ESG Risk Rating), som i större utsträckning än den tidigare metoden (ESG Rating[1]), syftar till att fånga upp finansiella väsentlighetsaspekter, dvs. i vilken utsträckning värdet på ett företag påverkas av väsentliga ESG-frågor. Riskbedömningen grupperas i fem kategorier, från ”Negligible” (0-10 poäng) till ”Severe” (>40 poäng).

Kommuninvests erhållna ESG-betyg motsvarade placering 12 bland 74 utvecklingsbanker och placering 12 bland 943 utvärderade banker. Mindre än 18 procent av utvecklingsbankerna och 2 procent av bankerna anses ha en försumbar risk för väsentlig finansiell påverkan kopplat till ESG-faktorer.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: +46 (0)70-607 38 34 christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer, tel: +46 (0)70-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Kommuninvests tidigare ESG Rating från Sustainalytics var 51 på en skala från 0-100, med en placering i kategorin ”Average”.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar