​Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2019: Ökad efterfrågan på finansiering bidrar till stark tillväxt för Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 16:00 CET

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Kommuninvests utlåning ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar. Bruttosoliditetsgraden var 1,58 (1,75) procent.

2019 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Enligt Kommuninvests bedömning ökade sektorns upplåning under 2019 med 10 (6) procent till 721 (656) miljarder kronor, motsvarande 14,4 (13,4) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 406 511,1 (353 946,1) mnkr[1]. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en uppskattad marknadsandel om 56 (54) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Rörelseresultatet uppgick till 392,1 (752,5) mnkr, där minskningen förklaras dels av en lägre marginal i utlåningen, i enlighet med stämmobeslut bland Kommuninvests medlemmarna, dels av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 586,0 (588,1) mnkr.

Balansomslutningen var 471 320,7 (417 202,1) mnkr och räntenettot 827,5 (885,5) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 126,8 (188,4) procent.

EU har den 7 juni 2019 i sin officiella tidning publicerat det slutgiltiga lagstiftningspaket där bruttosoliditetskravet har fastställts till 3 procent av de totala exponeringarna. De nya reglerna träder i kraft från och med 28 juni 2021. Beräknad enligt kapitalkravsförordningen CRR var Kommuninvests bruttosoliditetsgrad 1,58 (1,75) procent. Beräknad enligt regleringens särskilda villkor för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), där all utlåning till Kommuninvests medlemmar och deras bolag kan exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick bruttosoliditetsgraden till 12,29 (11,30) procent.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner och 12 (11) regioner. Nya medlemmar under året var Region Blekinge och Ekerö kommun.

Kommentar från VD Tomas Werngren

- De ekonomiska utsikterna för kommunsektorn försvagades under året. Samtidigt står sig sektorns balansrökning stark, kanske starkare än någonsin tidigare. Svagare resultat i kombination med stora investeringar pekar mot en fortsatt ökad låneskuld.             

-Utlåningstillväxten är det yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest fungerar, och att kommuner och regioner tillsammans kan erhålla bättre och mer effektiv upplåning än var och en för sig.

Bokslutskommunikén i sin helhet kan laddas ner som bilaga till denna release.

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2020 kl 16:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–31 december 2018). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Nominellt belopp. Det redovisade värdet av utlåningen, inklusive marknadsvärdeskomponent och upplupen ränta, uppgick till 408 218,1 (355 710,0) mnkr.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest ökade sin andel av kommunsektorns upplåning till 56 (54) procent under 2019, visar bokslutskommunikén. Utlåningen ökade med 15 procent till 407 (356) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 392,1 (752,5) miljoner kronor, förklarat dels av medlemmarnas beslut om minskade marginaler i utlåningen dels av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar.

Läs vidare »

Kommuninvest ger ut 6-årig obligation i SEK

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 08:00 CET

Kommuninvests senaste obligation i svenska kronor mötte god efterfrågan och emissionen stängdes efter en minut vid 3 miljarder kronor emitterat. Efter emissionen har Kommuninvest tio utestående obligationer i det svenska obligationsprogrammet, med förfall årligen mellan 2020 och 2026. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till cirka 234 miljarder kronor.

​Kommuninvest lanserar ny 6-årig obligation i sitt svenska obligationsprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 15:05 CET

Kommuninvest avser, givet marknadsförutsättningar, att inom kort emittera en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet. Obligationen, benämnd K2602, får förfall den 4 februari 2026. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och en stor andel av upplåningen kommer från det svenska benchmarkprogrammet. Total utestående volym i detta program är cirka 231 miljarder kronor i nio obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och flexibilitet mot investerares efterfrågan, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i den svenska kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader skapas förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2020 är 140–160 miljarder kronor.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest avser inom kort ge ut en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet, med förfall i februari 2026. En stor del av Kommuninvests upplåning kommer från detta program, där totalt 231 mdkr f.n. är utestående i nio obligationer. Kommuninvest, som finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, förväntar sig att låna upp totalt 140–160 miljarder kronor under 2019.

Läs vidare »

​Kommuninvest förbättrar sitt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:44 CET

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

- Investerare ställer allt högre krav på emittenter relaterade till ESG-faktorer, och kraven ökar. Vi är nöjda med denna externa bedömning som synliggör Kommuninvests låga ESG-exponering och goda hållbarhetsledning. Den bekräftar också de betyg som erhållits från andra ledande ESG-bedömare.

Kommuninvests roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn. Kommuninvest är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, där upplånade medel öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Kommuninvest har granskats enligt Sustainalytics nya metoder för riskbedömning av ESG-faktorer (ESG Risk Rating), som i större utsträckning än den tidigare metoden (ESG Rating[1]), syftar till att fånga upp finansiella väsentlighetsaspekter, dvs. i vilken utsträckning värdet på ett företag påverkas av väsentliga ESG-frågor. Riskbedömningen grupperas i fem kategorier, från ”Negligible” (0-10 poäng) till ”Severe” (>40 poäng).

Kommuninvests erhållna ESG-betyg motsvarade placering 12 bland 74 utvecklingsbanker och placering 12 bland 943 utvärderade banker. Mindre än 18 procent av utvecklingsbankerna och 2 procent av bankerna anses ha en försumbar risk för väsentlig finansiell påverkan kopplat till ESG-faktorer.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: +46 (0)70-607 38 34 christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer, tel: +46 (0)70-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Kommuninvests tidigare ESG Rating från Sustainalytics var 51 på en skala från 0-100, med en placering i kategorin ”Average”.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Läs vidare »

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 10:32 CET

Trollhättans Stad blir en av de första kommunerna i Sverige att erhålla grön finansiering för ett miljösaneringsprojekt. De inledande marksaneringsarbetena för den nya stadsdelen Vårvik finansieras med 123 mnkr i Gröna lån från Kommuninvest. När allt är klart år 2030-2032 har 1 600 till 1 800 lägenheter byggts, tillsammans med verksamhetslokaler, förskola och annan kommunal service.tad

​Kommuninvest publicerar upplåningsprognos för 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 15:00 CET

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har publicerat sin upplåningsprognos för 2020. Kommuninvest bedömer att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, uppgår till 140 – 160 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen och en bedömning av likviditetsreservens storlek och finansiering vid utgången av året.

Detta är mer än för innevarande år där ett utfall om cirka 135 miljarder kronor förväntas. Ökningen består främst i att volymen förfallande lån på både skuld- och tillgångssida är högre under 2020. Kommuninvest förväntar sig att utlåningstillväxten för 2020 är i linje med 2019.

Upplåningar kommer i huvudsak göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader svenska kronor, US-dollar och euro och en mindre del kommer att vara grön upplåning.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.


Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51,  e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest förväntar sig att låna upp mellan 140 och 160 miljarder i långfristig finansiering under 2020. Det visar den senaste upplåningsprognosen. Ökningen är främst kopplad till volymen förfall lån och upplåningar, utlåningstillväxten på lån förväntas vara i linje med 2019. Mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor finansieras via Kommuninvest.

Läs vidare »

​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 09:00 CET

Sedan introduktionen för drygt fyra år sedan har Kommuninvest beviljat 60 miljarder kronor i Gröna lån, avseende 325 miljö- och klimatinriktade investeringsprojekt i 134 kommuner och regioner. 14 kommuner och regioner har beviljats gröna lån för över 1 miljard kronor vardera. Flest finansierade projekt har Kalmar och Skövde och störst beviljad grön lånevolym har Region Sörmland.

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 17:00 CET

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, delar på 2019 års Axelpris. Priset är instiftat av Kommuninvest och Public Partner för att lyfta fram människor som i sin gärning bidrar till att trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess demokratiska värden. Pristagarna erhåller 25.000 kr var.

​Ekerö kommun ny medlem i Kommuninvest

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 07:30 CET

Kommuninvest, svenska kommuners samverkansorgan för finansiering, har fått en ny medlem. Ekerö kommun har invalts som medlem 290 i Kommuninvest ekonomisk förening. Därmed är totalt 290 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest, motsvarande 96 procent av kommunerna och 94 procent av alla kommuner och regioner. 278 kommuner och 12 regioner ingår i samverkan. 

Kommentar från Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun:

- Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och står inför en period om minst 5–10 år med stora investeringar. Den kommande investeringsvolymen, i bostäder och verksamhetslokaler m.m., kommer inte enbart att kunna finansieras med interna medel. När vi tar upp externa lån har vi ett ansvar inför skattebetalarna att erhålla bästa möjliga lånevillkor.

- Vårt medlemskap i Kommuninvest återspeglar främst en vilja till ökad konkurrensutsättning vid upptagande av lån. Jag har god erfarenhet av Kommuninvest från min tid som kommundirektör i Gnesta, de har konkurrenskraftiga villkor och besitter god kompetens avseende finansiering av kommunala verksamheter. Det känns tryggt att kunna ha Kommuninvest som samarbetspartner.

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ulf Bengtsson, Direktör Kommuninvest ekonomisk förening, tel: 070-340 39 83

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ekerö kommun har valts in som medlem i Kommuninvest. 278 av Sveriges 290 medlemmar, eller 96 procent av det totala antalet, är därmed medlemmar i Kommuninvest. Enligt kommundirektören blir Ekerö medlem för att kunna erhålla bästa möjliga lånevillkor för den externfinansiering som kommande års ökade investeringsvolym kräver.

Läs vidare »

​Kommuninvest emitterar största gröna obligationen hittills från nordisk SSA-aktör

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 11:00 CET

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies) och bekräftade Kommuninvests position som största svenska emittent av gröna obligationer.

Den nya obligationen förfaller 24 april 2023 och emitterades till en ränta motsvarande 1,625 procents avkastning, 11räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 9,55 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset i obligationen var stort och orderboken uppgick till ca 2,2 miljarder dollar. Kommuninvest valde att emittera 1 miljard dollar och istället dra ner spreaden mot swapräntan med tre räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Kommunsektorn fortsätter investera kraftfullt i klimatsmart infrastruktur och bidrar därmed till Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi är glada över att den snabba tillväxten för Gröna lån gör att vi kan emittera en sådan stor grön obligation och att den får en prissättning som stödjer våra medlemmars mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltningen på Kommuninvest:

- Kommuninvest är stolta över att vara en ledande låntagare av gröna obligationer i Norden. Vi är mycket nöjda över att se så stort deltagande från investerare världen över, vilket bidrog till att detta blev den största gröna SSA-obligationen hittills från en nordisk låntagare.

Efter emissionen har Kommuninvest tretton utestående benchmarkobligationer i USD varav två är gröna, med förfall årligen mellan 2019 och 2023. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 152 miljarder kronor (15,6 miljarder USD).

Den 30 oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 120–140 miljarder kronor. Med aktuell USD-emission har totalt 130 miljarder kronor hittills lånats upp. Ytterligare information om transaktionen ges i bifogade Press Points (på engelska).

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef för Skuldförvaltning, tel 070-586 78 51, e-mail: Tobias.Landstrom@Kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior förvaltare, tel: 010-470 88 62, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies). Kommuninvests portfölj av Gröna lån avser totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar